Vankov kopec online dating Video love chat online no registration

Poneváč však administrativa Slovenska, veřejnost a tiež československá vzájomnosf, nemalý riadneho miestopisu Slovenska, bolo třeba vydať tiež tento „Soznam miest na Slovensku." I to stalo sa v pomeroch čo najviac nepriaznivých, lebo sčítanie Fudu pre krátkosf času, ako aj pre neustálenosf pomerov administrativnych, vtedy len sa tvoriacich, nemohlo poskytnut úplných zpráv miestopisných, ktoré bolo třeba zadovážiť si zvláštnym dotazováním u úradov administrativnych, súdnych, poštových a pod., začo im třeba vyslovit zvláštně uznanie za ochotnú spoluprácu. Niederleho „Místopis a národnostní statistika obcí slovenských" a knihv Jána Lipszkého „Repertorium Locorum objecíorumque in XII. Po stránke jazykovej a pravopisnej, nakof^o to bolo přípustné bez újmy historičnosti mien, nápomocný bol s nevšednou láskavosfou, nezištné, univerzitný kktor řeči slovenskej Bohumil Haluzický v Bratislavě. Předkládáme ju veřejnosti a prosíme, aby bola přijatá s uznáním tažkostí s akými bola vydaná.

Nie menšie fažkosti boly so slovenskými měnami miest, v poslednom čase takmer úplné pomaďarče- nými Tu bolo třeba pátrat po správnom slovenskom mene v archívoch administrativnych úradov i v odbornej literatuře z ktorej s povdakom použité bolo III. tabulis Mappae Regnorum Hungariae'- z roku 1808 a sú v knihe tejto uvedené tie slovenské mena micst, kíoré boly zistené a nie mená novo tvořené.

f Onačená obec Asvany okresu kapušanského patří d Fa mierovej smluvy k Podkarpatskej Rusi, ale doteraz nachádza sa v administrativně] správě Slovenska.

mierovej smluvy k Slo- vensku, ale doteraz nachádzajú sa v administratívnej správě Podkarpatskej Rusi.

- 538 - 616, — 2.295 2 23 I v inicíte v miéste v mieste Eírekarcsa Csallóku? 3 47' 4 156 164 V.-isárút ■ j v mieste v mieste Egyliázgelle Szentmi- hályfa igyliázgelle Albár Lgyházgelle Csallókoz- ;| nádasd 54 - 99 2463 Szentmi- hályfa mieste v ml Mte v mieste Dunajská Středa '= v mieste Dtinajsk.ň Středa, Si v mieste v mieste i Dun.

j iuilyia i Alistál Szentnii- hályťa v mieste Dunajskíi Dunajská Středa Středa 1!

1 Služnovský okres, obec, město so sriadeným magi- Mtrátom, munici- pálně město 25' 2ti I 27 ! 40'; 4l'j Fels Svámos, (íiež Vómosfalu) Pusta Oobolinezo Giinczolkarrs.n Hegybeneéťe Királyliakarcsa Kisbuilnfa Kisíúcs, Dvor jatú, (J. major) Kulcsárkarcsa Lidértcjed 306 744' 325: 722' 162 144 1 i 376 3(k!

Turňava, ;ežTiirňansk;í Nová Ves (Tornaujíalu) Zadiel (Szádeló) Zarnov (Zsarnó) IV. okres: Ždáňa (Hernadzsadány) Bačkovik (Bátyok) 2 Boli Jonovce jl (Garbčczbogdány) 3| Bologda (Balogd) 4 i Bydovce I (/vlagyarb Sd) 5j Čaj Nižný (Alsócsáj) 6,j Caj Vyšný (Felsocsá)) 7; Cakfl-iovce i (Osvacs.ikány) Župa abauj-turňanská. oiiy 00-eiio, Pusta Kartip BOgoiypaíony 09 203 180' Bos, Dvory: (maiorok) Feketeerdó, Kotliba, Horáren{Vad .szlak)Ule Mlyn (maloiii Fole, Pjisíav pri Dunaji (Í-Injóállomás), Pusty : Ňagyerdó, Trefa, Varjas, Strážnica (Gát Orház) ! major); Nový Dvor, (Ujmajor)i Pusta Tajiog.tiežTajlak,' Sószig^t 13 Csallókoznádasd, liež Nádasd 14; Csallókoznyék, fiež Nyék, Pusta Kórtvélyes, Péterfa 15!

licž Vieska (Ajfnhicska) Pusta Codo:;a 4 Háj (Aj) Horvélík, tlež Korvdty (Toraahorváti) 6 Hrbov, tieí Hrliov (Torna- gbrgó) Dvor Faitliiii, Pusta Pétern:ez6 Hruáov (Kórtvélyes) Piisía Mélykút, Lade Poronya (P, taiiya) Mlýn Evctés I (E. tanya) 11 Mech (Méhčsz) 1 2; Pedrov, tiež Pididre (Péder) 13, Turňa ÍTorna) Dvor uyťir, Pusta Miglincz, Pusta Čiga 14!

je to následkem rozlúčenia, alebo slúčenia, niektorých obcí. uialoiii) Szeníaniia Somody (Soniodi) Kúpelc Šomody (Sómodi liirdii) Síás (3(o3z) Kúpelc ětňs (S (ilrdíi.) Sííhrn okresu 15; 16 III. okres: Turňa (Torna) li liorlvaves, tiež Veii Jíg (Boiivavcndčgi) Dvornilty (Sz.ídudvariiok) Hačava. oncza) 9 Jablonov (Szádalmás) l Ol Janov (Jánok) Pusta Szlrákó, Pusta Pallakúti, Laze Konko Iy (K.tanya) Spisáh (S.

Pokia F vyskytuje sa rózny súhrnný počet obcí v porovnávajúcich tabulkácli (II., III, a IV.) na straně 158 — 170. P 0 £ e t c b y V a t e 1' s t \ ' a E w _• «-loin) Mlýn KíUa(Ř.

Search for vankov kopec online dating:

vankov kopec online dating-36vankov kopec online dating-18vankov kopec online dating-87vankov kopec online dating-17

Streda, 11, *Diós- ÍSrgepatony Egyházgelle Siirosln, 2 Dunajská Středa * Albár Dunajská Středa, 4 Egyházgelle Sárosfa, 4 Csallókóz- nádasd * Baka Bos, 8 Szentmi- liályía, pro Agger- d6 Tallos Dunajská Středa, 8 * Diósfor- gepatony, pro Aggerdá Tallos v mieste v mieste Středa Středa, 14 i Szentriii- hályía, 3 Logérpa- tony Dunajská Středa, 4, z. t.2 Szenfmi- hályfa, 2 Dunajská Středa, 13 aj Dióstiir- gepatony, I ' ■ mieste, 1 Dunajská Středa Líigérpa- tony Bos l.ógérpa- tony v mieste.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “vankov kopec online dating”